Eendenkroos als veevoer

Eendenkroos als veevoer

In Lemmer start veehouder Johan Adema met het kweken van eendenkroos als veevoer.

Het mestoverschot op Adema’s boerderij  vormde de aanleiding voor het project: Via de mengvoerfabrikant die een proeflocatie had in Beltrum, vond hij een oplossing voor dit probleem; eendenkroos telen op een voedingsbodem van dunne fractie. ‘Het is een win-winsituatie’ verteld de boer trots. Het groene goedje zit van nature vol met eiwit, wat goed is voor de koeien en de rosékalveren. ‘Ik krijg zo voer voor het vee en raak mijn overtollige dunne fractie kwijt’.

Mest scheiden met Keydollar Tri-Rod XS

Hij is inmiddels bezig met het scheiden van mest(Adema draait sinds najaar 2011 met eenKeydollar Tri-Rod XS, speciaal voor dergelijke doeleinden vervaardigd red.) Het vaste gedeelte brengt hij naar akkerbouwers, die het voor hun land gebruiken. Het dunne, vloeibare gedeelte kan hij als meststof voor het kroos gebruiken. ‘Zo hoef ik de gier ook niet uit te rijden’. Op dit moment ligt een mestoverschot van zo’n 1000 kubieke meter op het erf. Naar verwachting zal zo’n 200 kuub daarvan in eerste instantie nodig zijn voor de teelt van het kroos.

Vijver van 3000 vierkante meter

Om het eendenkroos te telen heeft de agrariër wel ruimte nodig. Een vijver van 3000 vierkante meter moet daarom zo snel mogelijk achter de boerderij van Adema verschijnen. ‘Als het straks mooi weer word, dan hoop ik snel met de aanleg te beginnen’. Bij de gemeente dachten ze eerst dat ze het verkeerd hadden verstaan. Drieduizend? Jazeker, Adema gebruikt het stuk land pal achter zijn boerderij straks als waterpartij om het kroos te laten groeien. Omdat het hier nog om een proef gaat, hoefde Adema nog geen bestemmingsplan te laten wijzigen.

In het hoogseizoen om de dag oogsten

De gemeente Lemsterland en de provincie waren direct te spreken over zijn plannen. De boer heeft al een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. Het eendenkroosseizoen loopt normaliter van mei tot oktober. De Lemster hoopt die gehele periode dit jaar al te kunnen benutten. Hij verwacht daarbij dat hij in het hoogseizoen om de dag zal moeten oogsten. Een deel van het groene grut zal direct aan de beesten gevoerd worden. Een ander deel zal opgeslagen worden of te drogen worden gelegd, zodat dit als voer voor de wintermaanden gebruikt kan worden.

Adema is een van de eerste boeren die met deze methode aan de slag gaat. Hij heeft er alle vertrouwen in. ‘Ik vind het geweldig om in een nieuw project te stappen en dingen uit te zoeken!’.

Mest als boxstrooisel is in opkomst

Mest als boxstrooisel is in opkomst. Afgelopen vrijdag werd in Putten de Key Dollar Dry Bed gedemonstreerd, een mestscheider die speciaal is ontwikkeld om boxstrooisel uit drijfmest te produceren. Edze Westra geeft tekst en uitleg.

Demonstratie mestscheiden

Demonstratie Mestscheiden, Vrijdagmiddag  13 januari wordt vanaf 13.15 tot 15.30  in het kader van project Duurzaam Bodembeheer in de Gelderse vallei, een demonstratie mestscheiden georganiseerd.

Deze demonstratie wordt mede georganiseerd door K&G advies (www.kgadvies.nl) en gehouden bij:

Fam. A. van der Ham
Blarinckhorsterweg 19
3882 LD in Putten

Deze middag zal Key Dollar haar machine geschikt voor het produceren van boxstrooiseldemonstreren. De machine is in staat om een hoge  droge stof van ca. 35 – 40% te realiseren met een elektriciteitsverbruik van slechts 4kW. Dit materiaal is daarmee uitstekend geschikt als boxvulling. Uiteraard kan deze mest ook worden afgevoerd.

Aan het bijwonen van deze demonstratie zijn verder geen kosten verbonden. Er zal ook uitleg worden gegeven over de werking van de machine. Daarnaast is informatiemateriaal beschikbaar en wordt u bijgepraat over de jongste ontwikkelingen.

U bent van harte welkom.  Tot ziens op 13 januari !

Vipol breidt uit met 3 Keydollar mestscheiders!

Vipol te Oldehove/Damwoude breidde deze winter hun installatie nog eens uit met 3 extra mestscheiders van Keydollar voor het snel en efficiënt scheiden van rundveedrijfmest met nu totaal 5 machines!

De bestaande installatie bevatte 2 Keydollar Tri-rod machines en had daarmee al een forse capaciteit. Met de uitbreiding wil Vipol nog meer klanten tevreden kunnen stellen en op eenvoudige wijze snel veel kuubs verwerken. De gehele installatie is uniek, omdat de machine compleet hydraulisch aangedreven is.

Keydollar is de enige mestscheider op de markt die ook met hydraulische aandrijving leverbaar is. Om de eenvoud, robuustheid en prijs kwaliteit verhouding gecombineerd met het feit dat de machines hydraulisch waren op te bouwen maakten de heren van Vipol wederom de keuze voor Keydollar mestscheiders!

Duurzaam boer blijven

Op de website Duurzaam Boer blijven zijn er drie filmpjes gemaakt in het kader van het project Duurzaam Boer Blijven. In deze filmpjes geven melkveehouders en deskundigen uitleg over de verschillende aspecten in de kringloop. Vandaag lanceren zij het filmpje over mestkwaliteit.

Mestkwaliteit

Met een goede mestkwaliteit valt geld te verdienen. Vaak is koolstof de beperkende factor voor een actief bodemleven en niet stikstof of fosfaat. Maar hoe houd ik zoveel mogelijk mest op mijn bedrijf? En hoe krijgen we de kwaliteit van de oude stalmest weer terug in de huidige drijfmest? En wat denkt u van nieuwe mogelijkheden zoals een mestscheider die de dunne van de dikke fractie scheidt.

In het filmpje wordt ook de keydollar mestscheider getoond die een actieve bijdrage kan leveren bij het duurzaam boeren.

Duurzaam boer blijven; mestkwaliteit

Boxstrooisel uit gescheiden mest, goedkoper dan zaagsel

Dikke fractie rundveemest als bedding veel goedkoper dan zaagsel. Dat blijkt uit het praktijknetwerk, “Mestscheiding, kans voor bedding en bemesting”.

Het praktijknetwerk kwamen in oktober bijeen op één van de praktijkbedrijven om kennis uit te wisselen over het scheiden van mest en het toepassen van de droge fractie als boxstrooisel in de ligboxen van de koeien.

Dit geeft een bedding in de box die op het eigen bedrijf geproduceerd kan worden en daardoor kostenbesparend werkt. Ook lijkt het goed te voldoen, veel melkveehouders in Duitsland en Italië passen een soortgelijke methode toe. Ook in Nederland neemt de belangstelling toe. Het gebruik hiervan in Nederland roept bij veel boeren vragen op over dierwelzijn, diergezondheid, melkkwaliteit en hygiëne. Daarnaast heeft het effect op de mesttoediening en de stikstof- en fosfaatkringloop op het bedrijf.

Keydollar bied voor vele toepassingen een geschikte mestscheidings machine, zo ook voor het produceren van boxstrooisel uit rundveedrijfmest. De Keydollar DryBed is bij uitstek geschikt voor het produceren van dikke fractie voor boxstrooisel omdat deze machine drogestof percentages kan bereiken tot maarliefst 40%. Daarbij is de totale investering beperkt.

Mest afvoeren of mest scheiden?

Samen met drie andere mestscheiders presenteerde Keydollar zijn mestscheiders op Nij Bosma Zathe. Mestscheiding heeft wellicht meer voordelen dan vermindering van de mestafzetkosten. Wat te denken van: gebruik van de dikke fractie als ligbed voor koeien, organische stoftoevoer aan grond bij maisteelt, ‘s winters volumereductie in de mestput, etc.

Verbeterd mineralenbeheer op melkveebedrijven door mestscheiding

Wat draagt scheiden van dierlijke mest in een N rijke en een P rijke fractie bij aan de benutting van N en P in de melkveehouderij? Om deze vraag te beantwoorden heeft Koeien en kansen een rapport opgesteld. De verkenning is geënt op proefbedrijf voor duurzame melkveehouderij ‘De Marke’. Het doel is om i) te kunnen beoordelen of mestscheiden op proefbedrijf ‘De Marke’ wenselijk is en ii) om een beeld te krijgen van gewenste aanpassingen in de bedrijfsvoering, in het bijzonder de verdeling van mest over gewassen en percelen. Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het project ‘Koeien & Kansen’. In dit project wordt in de praktijk onderzocht hoe het mineralenbeheer op melkveebedrijven verbeterd kan worden.

Mestscheiden voor iedere melkveehouder mogelijk!

Met de mobiele mestscheider van Familie Roubos in Leersum kunnen alle melkveehouders die interesse hebben in mestscheiden dit een keer uitproberen. De mestscheider Keydollar Tri Rod is gemakkelijk te vervoeren en voor elke melkveehouder geschikt. Op vrijdag 18 juni 2010 in Wijster en op woensdag 23 juni 2010 in Montfoort zullen demonstraties gehouden worden.

Drijfmest wordt vanuit de put aangevoerd in de voorraadbak van de mestscheider en van daaruit gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie is stapelbare mest en wordt aangemerkt als ruige mest. De dunne fractie is makkelijk verpompbaar en goed uit te rijden als vervanging van kunstmest vanwege de hoge ammoniakale stikstoffractie die snel door planten opneembaar is. Het scheiden is een zeer gemakkelijk proces en heeft onder andere als voordelen dat de N/P verhouding verschillend is in de dikke en dunne fractie en dat deze daardoor op andere momenten aangewend kunnen worden. Ook is in enkele gevallen investering in een grotere opslagcapaciteit van drijfmest niet nodig door 10-20% volumereductie bij scheiden (de dikke fractie kan op een mest- of kuilplaat overdekt opgeslagen worden) en dat er minder kuubs mest afgevoerd hoeven te worden door het afvoeren van alleen de dikke (fosfaatrijkere) fractie. Daarnaast kan de dikke fractie in het najaar op bouwland gebracht worden of op natuurland, aangezien het als ruige mest aangemerkt wordt.

Bron: Marijke Kreikamp – Duurzaamboerblijven.nl

Geïnteresseerd in een demonstratie en of meer informatie over de mestscheiders van Keydollar?

 

Onderzoek mestscheiders

Uitkomsten onderzoek verschillende scheiders door Wageningen UR

Testen zijn uitgevoerd met vier verschillende mestscheiders, te noemen de Keydollar Tri Rod, de Smicon
schroefpersfilter, de Doda Trommelscheider en de Börger BioSelect. De scheiders zijn tegelijkertijd getest op Nij
Bosma Zathe en er werd constant, waar mogelijk, dezelfde procedure gevolgd. Ingaande en uitgaande producten
zijn gewogen en bemonsterd, zowel bij digestaat als bij rundveedrijfmest. De nu volgende resultaten werden
gevonden;

  • De Keydollar Tri Rod produceerde per ton mest de meeste dikke fractie’ (pg 33, hoofdstuk 4.3). De TriRod produceerde per ton ingaande rundvee drijfmest 210 kg dikke fractie (De schroefpersfilter,Trommelscheider en Börger BS respectievelijk 150, 40 en 150 kg). Bij vergiste mest was dit 160 kg perton ingaand voor de Tri Rod en 100 kg voor de Schroefpersfilter. De andere twee scheiders hebbendeelname aan de meting hier geweigerd.
  • Het scheidingsrendement van P2O5 liep bij drijfmest iets uiteen waarbij de Tri Rod en de schroefpersfilter het hoogste rendement hadden. Bij vergiste mest was het rendement van de Schroefpersfilter iets hoger dan bij de Tri Rod maar bij beide enkele malen hoger dan bij de andere twee scheiders’ (pg 34, hoofdstuk 4.4)
  • Het scheidingsrendement van N was het hoogst bij de Tri Rod gevolgd door de Schroefpersfilter’ (pg 34, hoofdstuk 4.4)
  • Het K2O scheidingsrendement bij drijfmest was het hoogst bij de Tri Rod, maar verschilde nauwelijks van elkaar bij vergiste mest’ (pg 34, hoofdstuk 4.4)
  • De gerealiseerde capaciteiten (in kg mest ingaand per uur) lopen zeer sterk uiteen’ (pg 35, hoofdstuk 4.5). De Tri Rod heeft hier een gemeten capaciteit van 4800 kg drijfmest ingaand per uur, en 6450 kg digestaat per uur. De Tri Rod komt hiermee qua capaciteit in drijfmest op de tweede plaats, na de Börger BS. De Doda trommelscheider komt op de derde plaats i.v.m. de interne overflow. In digestaatheeft de Tri Rod de hoogste capaciteit; Twee andere scheiders gaven hier aan niet deel te willen nemen aan de capaciteit meting.
  • De productie van de dikke fractie per ton ingaande mest is sterk verschillend en duidelijk het hoogst bij de Tri Rod, en het laagst bij de Doda Trommelscheider’ (pg 36, hoofdstuk 4.6)

Keydollar meest efficiënte mestscheider

De Keydollar Tri Rod is als beste scheider getest tijdens de vergelijking van mestscheiders als het gaat om efficiëntie, rendement èn capaciteit. Daar komt nog eens bij dat Onderhoudskosten en stroomverbruik NIET zijn meegenomen in de vergelijking, terwijl de Key Dollar mestscheider op dit gebied WEL met afstand de marktleider is!

Bovenstaande is een samenvatting van het onderzoek die je hier vindt: Titel onderzoek; Mestscheiding op melkveebedrijven, mobiele mestscheiding in dik en dun. Rapport nr 284. Uitvoering; Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR in opdracht van het productschap zuivel (PZ)