De knieboom in een diepstrooiselbox; ideaal of onnodig?

Bij het gebruik van Greenbedding of Biobedding in diepstrooiselboxen is de afstelling van de ligbox erg belangrijk. Voor en tegenstanders van de diepstrooiselbox zijn het daar ondertussen wel over eens. Een fout afgestelde diepstrooiselbox kan problemen opleveren, net zo goed als een fout afgestelde box met matrassen. Het risico op viezigheid is alleen bij diepstrooiselboxen direct iets groter, de perfecte afstelling is daarom nog belangrijker.

Stel u wilt een mestscheider kopen, u bent op de hoogte van de prijzen, u weet ondertussen dat het ‘mestscheider’ is in plaats van ‘mestschijder’ en u besluit zo snel mogelijk uw diepstrooiselboxen met dikke fractie te gaan vullen. U gebruikte altijd zaagsel, waardoor u gewend was dat de koeien in plaats van over de achterrand juist voor de achterrand lagen. U wilt tenslotte niet teveel zaagsel gebruiken, dat is veel te duur. Als u nu begint met Greenbedding blijkt uw box ineens heel anders te vullen; u krijgt een steviger pakket veerkrachtig droog product in de box en de koeien komen iets hoger te liggen. Wie gaat u dan uitleggen hoe de boxafstelling moet zijn? Onze adviseurs komen dergelijke situaties vaak tegen. Bij al onze klanten denken wij mee in de afstelling. We proberen ten allen tijde de dieren in de box te sturen zonder gebruik van buizen, staal, of keringen. Bij voorkeur sturen we de koe met bedding materiaal, wat immers volop voorhanden is bij mestscheiden.

Zo komt het voor dat we in overleg met de veehouder zoeken naar een alternatief voor het gebruik van een knieboom. Een knieboom is eigenlijk onmisbaar tijdens het opbouwen van de bedding in de box. Gedurende deze periode heeft de koe nog de neiging te ver voorin de box te gaan liggen; er zit dan namelijk nog niet genoeg helling in de box. Meestal is dit na een maand of twee een stuk beter, maar gedurende deze tijd zijn we genoodzaakt de knieboom te gebruiken. Nu blijkt dat een spanband voor in de box gedurende deze periode hetzelfde effect heeft. Na verloop van tijd komt de hoeveelheid bedding voor in de box op een dergelijk niveau dat de helling in de box er voor zorg dat de koe nooit te ver naar voren gaat liggen. De spanband kan dan weer verwijderd worden. Zo kan een knieboom worden uitgespaard, zonder dat de boxen worden bevuild of de opbouw lastig is.

U begrijpt dat bovenstaande alleen geld als er genoeg bedding materiaal word gebruikt, en als er niet zuinig wordt ingestrooid. Dit is per definitie beter voor het resultaat, beter voor het koecomfort en beter voor de diergezondheid. Nieuwsgierig geworden naar ons verhaal? Wij gaan graag met u in gesprek over de ideale manier van het gebruik van Greenbedding!

Compost schaadt melkkwaliteit, Greenbedding definitief veilig

Het gebruik van gecomposteerde materialen zoals GFT compost of andere compostsoorten brengt een aanzienlijk risico met zich mee voor de kwaliteit van langhoudbare melk- en zuivelproducten. Dit blijkt uit het vervolgonderzoek van NIZO Foodresearch zoals onlangs bekend geworden in NIZO-Rapport. Gescheiden mest daarentegen brengt geen extra risico’s, ook niet met betrekking tot hitte resistente bacteriën.

jpg onderzoekGFT compost en composteringsbodems werden eerder al aangewezen als directe bronnen van TAS en XTAS sporen (in de volksmond hitte resistente bacteriën genoemd). Om met dit onderzoek voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen over bedding en de risico’s van elk bedding type zijn alle soorten bedding geanalyseerd op concentraties TAS en XTAS. Er is gekeken naar dikke fractie (greenbedding), digestaat, paardenmest maar ook zaagsel en stro. Daarnaast werd onderscheid gemaakt tussen toepassing in diepstrooisel boxen of op de mat.

Uit het onderzoek is gebleken dat bij alle producten, ook de conventionele strooisel producten als stro en zaagsel, een enkel monster voorkwam met hoge concentraties TAS en XTAS sporen. De grote meerderheid van de monsters gaf een zeer lage waarde weer en betekend daardoor gene risico voor de melkkwaliteit. De reden van deze enkele afwijkende monsters bij alles strooisel producten zal nader moeten worden onderzocht.

Uit eerder onderzoek van NIZO food research en Valacon Dairy bleek al dat de vaste fractie van gescheiden mest geen nadelige effecten heeft op concentraties andere micro-organismen, op de totale uiergezondheid of op de melkkwaliteit. Met dit onderzoek is nogmaals onderstreept dat ook TAS en XTAS sporen niet in grotere hoeveelheden voorkomen in vergelijking tot stro en zaagsel producten.

Ter vergelijk zijn ook grond en verse koemest monsters onderzocht. Ook hierin werd geen verhoging van TAS en XTAS-sporen gevonden. Wel werden ook hierin enkele sterk afwijkende monsters gevonden.

Al met al kan nu de conclusie worden getrokken dat Greenbedding, Biobedding of dikke fractie veilig is voor de melkkwaliteit.

Mocht u meer willen weten over het gebruik van dikke fractie als strooisel, neem dan gerust even contact met ons op. Ook kunt u hier een brochure downloaden over het gebruik van dikke fractie.

Brochure Biobedding

Waarom deze brochure? De toepassing van de vaste fractie van gescheiden mest als boxstrooisel, biobedding genoemd, heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Het biedt uitstekend ligcomfort en kan economische voordelig zijn. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden.

Onderzoek Valacon Dairy

Valacon-Dairy is om deze redenen in 2011, in samenwerking met Nizo food research, gestart met een praktijkonderzoek naar de kansen en bedreigingen van biobedding. Op veel plaatsen op de wereld wordt biobedding toegepast maar nergens was een dergelijk diepgaand praktijk onderzoek uitgevoerd naar zowel de risico’s voor de uiergezondheid als voor de melkkwaliteit.

Biobedding gebruikers informeren

Op het moment van samenstellen van deze brochure was het onderzoek grotendeels afgerond. De risico’s voor de koeien waren duidelijk. De risico’s voor de melkkwaliteit waren ook in beeld maar om het beeld van de risico’s voor melkkwaliteit volledig te krijgen, is nog een aanvullend onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten bij het samenstellen van de brochure nog niet beschikbaar waren. Dat was echter geen reden om het schrijven van deze brochure uit te stellen. We wilden de gebruikers op de hoogte brengen van voors en tegens van de toepassing van biobedding.

Tips en aandachtspunten

In deze brochure wordt een aantal aandachtpunten besproken en tips gegeven voor een verantwoorde toepassing. De informatie is zoals aangegeven, afkomstig uit het onderzoek van Valacon-Dairy en Nizo food research, aangevuld met buitenlands onderzoek.

Open hier de brochure

Keydollar, Drijfmesttechniek.nl en Melkveebedrijf ondernemen actie omtrent risico’s mestgassen

Keydollar, Drijfmesttechniek.nl en vakblad Melkveebedrijf brengen gezamenlijk een sticker uit die waarschuwt tegen de gevaren van mestgassen. Het doel hiervan is de veehouder bewust(er) te
maken van de gevaren en op die manier te zorgen voor een veiligere manier van werken in en rondom de mestsilo of mestkelder.
foto pas op sticker

De sticker is ontwikkeld naar aanleiding van de aanbevelingen van de ‘Onderzoeksraad voor Veiligheid’ omtrent de voorlichting over mestgassen. Elke veehouder is zich als het goed is constant bewust van alle risico’s die kleven aan mestopslag en de vorming van mestgassen. Toch worden de gevaren in het dagelijks proces nog te vaak onderschat. De veehouder neemt ze weliswaar serieus, maar het is praktisch onmogelijk om daar elke dag mee bezig te zijn.

Het blijkt nog steeds dat vele ongevallen voorkomen hadden kunnen worden als de juiste veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Het is van levensbelang om op het kritieke moment te weten welke risico’s er aan het handelen verbonden zijn. De eerste reactie is om te gaan helpen, maar het is goed ervan bewust te zijn welke gevolgen het bieden van hulp kan hebben.

Om die reden verzenden Keydollar, Drijfmesttechniek.nl en Melkveebedrijf in mei een waarschuwingssticker naar alle lezers van vabklad Melkveebedrijf. De bedoeling is dat de sticker geplaatst wordt op een goed zichtbare plaats in de buurt van de mestkelder of mestsilo, direct naast de plek waar mestgassen kunnen vrijkomen. De stickers worden meegezonden met Vakblad Melkveebedrijf in de maand mei. De stickers worden ook los verkocht.

Keydollar is een totaal leverancier op het gebied van mestscheiders en mestscheiding op de Europese markt. Sinds enkele jaren wordt er in Nederland in toenemende mate gebruik gemaakt van mestscheidingstechnieken. Keydollar is hier vanaf het prille begin actief met eenvoudige en duurzame mestscheidingsmachines en vertegenwoordigt ondertussen een prominente plaats in de
markt.

Drijfmesttechniek.nl is een bedrijf met de roots in de agrarische sector. Met praktisch gericht advies en hogere kwaliteit machines is geen enkel mestbewerkingsvraagstuk te lastig. Mixen, pompen
roeren en scheiden vallen allen onder de mogelijke bewerkingen. De machines van drijfmesttechniek.nl vind u dan momenteel ook rondom op de Nederlandse melkveebedrijven, en deze positie wordt nog elke dag verstevigd.

Prosu Media Producties is de uitgever achter vakblad Melkveebedrijf, en is gespecialiseerd in het uitgeven van vakinformatie voor de agrarische sector. Daarnaast ondersteunt zij bedrijven in de agrarische sector met het realiseren van marketing- en verkoopdoelen door het aanbieden van relevante mediakanalen.

Voor meer informatie omtrent de sticker kunt u contact opnemen met:

Keydollar
Dhr. E. Westra
Eigen Haard 29
8561 EX Balk
Tel: +31 (0)514 593562
[email protected]
www.keydollar.nl

Drijfmesttechniek.nl
Dhr. M. van der Werf
Eigenhaard 29
8561 EX Balk
Tel: 0514-593561
[email protected]
www.drijfmesttechniek.nl

Prosu Media Producties
Dhr. J.G. Vedelaar
De Drieslag 25
8251 JZ Dronten
Tel: +31 (0)320 286939
[email protected]
www.prosumediaproducties.nl

Onderzoek risico’s gescheiden mest als boxstrooisel

Uit onderzoek blijkt: Er zijn geen risico’s voor melkkwaliteit aan het gebruik van gescheiden mest als boxstrooisel!

Geen risico’s voor de melkkwaliteit

We hebben er met z’n allen op moeten wachten, maar nu is het helemaal duidelijk. Er kleven geen risico’s voor de melkkwaliteit aan het gebruik van dikke fractie van gescheiden mest als boxstrooisel. Uit onderzoek blijkt zelfs dat er kleine positieve effecten zijn te benoemen!

Geen negatief effect op de concentraties van sporen

afbeelding onderzoeksrapport Risico's van gebruik gescheiden mest als boxstrooisel

Uit het eerste onderzoek van NIZO food research en Valacon Dairybleek al dat er geen directe negatieve effecten waren te vinden op de uiergezondheid. In het laatste onderzoek is meer de focus gelegd op de melkkwaliteit en met name de aanwezigheid van sporen van bacteriën in de melk. Uit dit onderzoek, wat gedaan is over een totaal van bijna 100 melkveebedrijven, is nu aangetoond dat het strooien van de vaste fractie van gescheiden mest geen negatief effect heeft op de concentraties van sporen van Bacillus Cereus, boterzuurbacteriën en mesofiele aërobe sporenvormers in de tankmelk. Het onderzoek naar twee andere typen bacteriën loopt nog, het resultaat daarvan wordt later dit jaar verwacht.

Nadruk gelegd op de effecten in tankmelk

Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op de effecten in de tankmelk en is onder andere een vergelijking gemaakt tussen 24 melkveebedrijven welke gescheiden mest als strooisel gebruikten en 24 bedrijven die zaagsel of stro gebruikten. Op deze bedrijven zijn monsters verzameld van de bedding en van de tankmelk. De monsters zijn allen geanalyseerd op concentraties van sporen. In augustus is dit onderzoek nog eens herhaald op andere melkveebedrijven. Op deze wijze kon een gefundeerd oordeel worden gegeven over de resultaten en daarmee of er überhaupt risico’s zijn verbonden aan het gebruik. Op basis van de onderzoeksresultaten is de conclusie dat gescheiden mest wat betreft deze drie micro-organismen geen nadelig effect heeft op de melkkwaliteit.

Lagere overdracht beddingdeeltjes

Een interessante conclusie welke ook in het rapport naar voren kwam is dat de resultaten wijzen op een iets lagere overdracht van beddingdeeltjes naar de melk tijdens het melkwinningsproces bij gebruik van gescheiden mest t.o.v. zaagsel/stro.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van dit onderzoek graag eens met een adviseur willen sparren over de mogelijkheden op uw bedrijf, of wilt u weten hoe de resultaten met gescheiden mest op uw bedrijf optimaal kunnen zijn neem dan gerust eens contact met ons op!

Download nu het onderzoek van NIZO food research en Valacon Dairy

Wederom subsidie op mestscheiders!

Onder de regeling GLB-inkomenssteun gaat op 1 maart 2014 een subsidieregeling open voor investeringen in mestbewerkingsapparatuur. Er is subsidie beschikbaar voor investeringen in de volgende 9 categorieën:

A. Mechanische mestscheiding, middels vijzelpers of schroefpersfilter, zeefbandpers, centrifuge, decanter, trommerfilter, kamerfilter, towerfilter
B. Bezinking
C. Vacuümdestillatie en dampcompressie
D. Strippen of scrubben
E. Indikken en drogen
F. Composteren
G. Het maken van mestkorrels
H. Omgekeerde osmose
I. Monovergisting van mest

Vraag subsidie aan

Mocht u dus overwegen om in de komende tijd een mestscheider aan te schaffen dan is het wellicht nu verstandig om hiervoor alvast subsidie aan te vragen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot het aanvragen van subsidie op uw mestscheider? Neem dan contact met ons op!

U kunt subsidie ontvangen tot max. 25% op uw investering (incl. installatiekosten). Het is van belang dat u voor de investering niet eerder een positieve beschikking vanuit deze regeling heeft ontvangen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt;
• De machines of installaties mogen ten hoogste de hoeveelheid mest bewerken die op de
eigen onderneming is geproduceerd in 2013.
• Ten minste 60% van de stikstof in de te bewerken mest wordt toegepast op
landbouwgronden die bij de eigen onderneming in gebruik zijn.

De regeling is geopend van 1 maart tot 31 maart 2014. Voor het aanvragen van de subsidie is het goed om gezamenlijk met een van onze adviseurs te kijken naar de toepassing en inpassing binnen uw bedrijf, om zo een passende en complete offerte te kunnen opstellen. Op basis hiervan kunt u vervolgens de subsidie aanvragen.

Download hier het officiële staatsdocument met daarin opgenomen deze subsidie.

Greenbedding een wondermiddel voor uiergezondheid?

Afgelopen week bezocht ik een bedrijf wat nu bijna een jaar werkt met dikke fractie uit een Keydollar Drybed mestcheider wat wordt ingestrooid op te mat. Op het bedrijf worden 170 koeien gemolken, en elke dag wordt er maar liefst 3 kuub strooisel gebruikt. De melkveehouder was tevreden, maar er was meer. Het celgetal was in het afgelopen jaar gedaald van 220 naar 130 en daarbij was het aantal mastitis gevallen significant verlaagd. Maar waar zit dit nou eigenlijk in? Is dikke fractie een wondermiddel wat de uiergezondheid bevorderd in plaats van verminderd wat wel eens wordt gezegd? Of zit hier meer achter?

Andere verhalen?

Onderweg komen wij meer gevallen als bovenstaande tegen. Het is natuurlijk voor ons erg mooi om te horen, de melkveehouder is in dergelijke gevallen uiteraard erg enthousiast over het product. Helaas horen wij onderweg ook een enkele keer een ander verhaal; er zijn ook gebruikers van dikke fractie of biobedding, die vaak omdat ze niet de juiste begeleiding krijgen van hun mestscheiderleverancier, tegen problemen aanlopen. Als we deze gevallen met elkaar vergelijken komt hier een hele heldere conclusie bovendrijven.

Geef bacteriën geen kans!

Dikke fractie als boxstrooisel, de ideale boxbedekking 2Het vaak strooien van dikke fractie heeft altijd een positief effect op de uiergezondheid, ook al is dit niet altijd even efficiënt qua arbeid. De bedrijven waar 2 keer per week of zelfs eens per dag wordt ingestrooid gaan vaak met sprongen vooruit op het gebied van uiergezondheid. Prachtig om te horen en eigenlijk past hier maar 1 conclusie bij; doordat ze vaak instrooien hebben ze heel vaak verversing van het ligbed. Door deze verversing krijgen bacteriën, welke door koeien zelf worden verspreid, minder kans om zich te ontwikkelen. Niet het strooisel is immers de bron van bacteriën, meestal zijn dat de dieren zelf. In de gevallen dat wij dan ook horen dat er iets mis gaat met dikke fractie, komt hier heel vaak een verhaal boven over slechts eens per 2 weken instrooien. Vaak volgt er dan een opmerking als ‘maar dat is toch veel efficiënter en kost minder tijd en die dikke fractie ligt er toch’ of ‘maar ik wil niet elke week met die strooibak tussen de koeien door’. De vraag die bij mij naar boven komt is dan of we dat strooisel nou gebruiken om uiergezondheid en koecomfort te verbeteren of dat we dit doen om zo weinig mogelijk werk te hebben. In dat laatste geval zou het toch eenvoudigweg veel beter zijn om helemaal geen strooisel meer te gebruiken?

Vaak instrooien preventief tegen mastitis?

Naar mijn mening is het dus cruciaal om vaak in te strooien en zo regelmatig het bovenlaagje van het ligbed vers te hebben. En dat is niet eens speciaal gerelateerd aan dikke fractie of greenbedding, maar ook relevant bij zaagsel of een ander strooisel product. Het komt uiergezondheid direct ten goede, dat is uit onze ervaringen nu wel gebleken. Bent u reeds gebruiker van dikke fractie in de ligboxen? Overweeg dan serieus om de frequentie van instrooien te verhogen naar bijvoorbeeld 2 maal per week. U zult zien dat ook bij u de uiergezondheid een stap vooruit zal maken en daarmee uw rendement zal verhogen!

Meer weten over mestscheiding en onze ervaring hierin?

Keydollar ook dit jaar weer in Hardenberg

Ook deze editie is Keydollar weer  van de partij op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg. Bij onze stand, nummer 133 hal 1, kunt u  naast onze Keydollar mestscheiders ook mestpompen en automatische dompelmixers komen bewonderen. Deze pompen en mixers zijn een geweldige toevoeging op onze nu nog bredere productenlijn.

plattegrond hardenberg Keydollar

Mestwetgeving en mestscheiding; Feiten of meningen beoordelen?

De discussie over de nieuwe mestwetgeving doet veel stof opwaaien. Veel betrokken partijen mengen zich in de discussie en er wordt veel geroepen. Af en toe worden er items opgepakt door de media die deze nog uitvergroten ook, maar levert dit ook het resultaat wat de veehouder uiteindelijk graag wil?

Onderzoek mestverwerkingscapaciteit

Persoonlijk was ik erg blij met het onderzoek wat gedaan is door LTO, NZO, Cumela, Nevedi, COV en TLN. Zij onderzochten wat nou daadwerkelijk de mestverwerkingscapaciteit in Nederland was, is en gaat worden. Een betrouwbaar beeld van wat we kunnen verwachten. Voor dit onderzoek was er simpelweg nog bij niemand bekend wat de aanwezige capaciteit nou daadwerkelijk was. En toch werd er al volop over gediscussieerd. Best vreemd eigenlijk.

Duidelijke keuzes

Nu we weten dat de capaciteit meer dan voldoende aanwezig zal zijn in begin 2014 is het de vraag hoe de ontwikkeling verder zal gaan. Er liggen genoeg plannen voor verdere capaciteitsvergroting, maar krijgen deze plannen allemaal een reële kans om tot ontwikkeling te komen? Zal de overheid soepel zijn in het vergunningenbeleid of gaat dit tegenvallen? Laten we hopen dat ook hier duidelijkheid overkomt; een landelijk politiek standpunt t.o.v. mestverwerking om deze ontwikkeling verder te ondersteunen bijvoorbeeld. Alleen met heldere onderzoeken en duidelijke keuzes komen we tenslotte verder.

Meningen en vooroordelen

Wat ik niet onberoerd kan laten is natuurlijk ook de ammoniak discussie rondom injecteren en uitrijden. Wat steeds vaker het geval blijkt te zijn is dat meetinstrumenten en metingen niet goed zijn gebruikt, of in ieder geval aan discussie onderhevig zijn. Vaak betreft het onderzoeken die zijn gedaan door de gerespecteerde instanties. Hoe kan het mogelijk zijn dat deze resultaten en conclusies achteraf niet juist blijken te zijn? Zijn er dan toch in het verleden bepaalde meningen of vooroordelen geweest die een te grote rol speelden tijdens het onderzoeken?

Onze ervaring

In mijn gesprekken met klanten kom ik vergelijkbare dingen tegen. We voeren nog regelmatig discussies m.b.t. mestscheiding welke gebaseerd zijn op uit de lucht gegrepen cijfers of resultaten die niet kunnen worden gestaafd. Omdat wij het langste ervaring hebben met mestscheiding, met name als het gaat om draaiuren, kunnen wij perfect voorspellen wat men kan verwachten en hoe men moet rekenen bij de overweging om te gaan mestscheiden. Gezamenlijk met veehouders een gesprek voeren op basis van feiten en heldere berekeningen, dit is waar wij voor staan bij Keydollar.

De nieuwe mestwet; het aangepaste wetsvoorstel eenvoudig uitgelegd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken stuurde onlangs het gewijzigde wetsvoorstel ‘verantwoorde mestverwerking’ naar de Tweede Kamer. Het originele wetsvoorstel uit halfweg 2012 heeft ondertussen enkele wijzigingen ondergaan, na opmerkingen uit bedrijfsleven en de tweede kamer. De strekking blijft overigens gelijk; veehouders die voldoende grond beheren om geproduceerde mest op aan te brengen zullen weinig problemen ondervinden. Bij veehouders die dit niet kunnen, zal een bepaald percentage van het overschot verplicht verwerkt moeten worden tot een product wat niet meer als mest kan worden aangemerkt óf het zal geëxporteerd moeten worden. Een helder verhaal dus.

Verandering wetsvoorstel

Een verandering welke het wetsvoorstel heeft ondergaan betreft het aantonen van de verwerking; moest dit eerder nog worden aangetoond middels vooraf aangeleverde plaatsing- en verwerkingsovereenkomsten, nu is gepland dit achteraf te controleren. Aan het eind van het jaar zal dan op basis van de daadwerkelijke hoeveelheid geproduceerde mest worden gecontroleerd of de veehouder voldoende mest heeft laten verwerken. Mocht dan achteraf blijken dat dit niet het geval is, dan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van 11 euro per kg te weinig verwerkt fosfaat. Dit staat nog los van het overschrijven van gebruiksnormen; ook hiervoor kan dan een boete worden opgelegd. Reden genoeg dus om de zaken goed te regelen.

Vervoersbewijzen als bewijs

Om extra papierwerk te voorkomen lijkt er voor te worden gekozen om vervoersbewijzen te gebruiken als bewijs voor de mestverwerking. Er moet dan op het vervoersbewijs worden aangegeven dat het transport heeft plaatsgevonden naar een mestverwerker.

Uitzonderingen

Uiteraard komen er waarschijnlijk ook enkele uitzonderingen. Zo zal er en drempelwaarde worden ingevoerd voor de verwerkingsplicht. Veehouders met slechts een zeer klein overschot zouden een extreem kleine hoeveelheid fosfaat ter verwerking moeten aanbieden. Omdat dit praktisch lastig uitvoerbaar is, zal er onder een bepaalde hoeveelheid fosfaat overschot niet verwerkt hoeven worden. Wel mag dan waarschijnlijk nog steeds de plaatsingsruimte niet worden overschreden. Ook voor boeren op de grens zal waarschijnlijk een regeling worden getroffen.

Verwerkingspercentages vaststellen per regio

Zoals het er nu uitziet worden er per regio bepaalde verwerkingspercentages vastgesteld, welke in de toekomst per jaar zullen oplopen. Zo hoeft er in 2014 nog relatief weinig verwerkt te worden, maar dit loopt in de jaren daarna langzaam op. Zo moet de druk van de mestmarkt worden weggenomen. Let wel dat bij de uiteindelijke berekening in 2014 straks waarschijnlijk de voorraad zal worden meegenomen. Een hoge voorraad zal bijdragen aan het bedrijfsoverschot, en de hoeveelheid te verwerken mest zal worden berekend op basis van het bedrijfsoverschot.tabel nieuwe mestwet

Nieuwe mestwet een feit?

Ondanks dat we nog steeds spreken van een wetsvoorstel, lijkt de kans toch groot dat dit wetsvoorstel door de kamer geloodst gaat worden en uiteindelijk de echte wetgeving gaat worden. Het is dus niet onverstandig hier alvast min of meer rekening mee te houden en voorbereid te zijn. Mocht u graag nog iets meer willen weten over bovenstaande, of eens vrijblijvend willen praten over de effecten voor uw bedrijf dan denken wij graag met u mee. Laat gerust even iets horen!